หลักการและเหตุผล
          สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่หวังกำไรได้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกมาตรฐานการวิจัยตลาดของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทวิจัยด้วยกันและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวิจัยตลาดให้กับสาธารณชน

          ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงมีนโยบายในการจัดทำโครงการอบรม  “นักวิจัยการตลาดรุ่นเยาว์”  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอบรมฟรีแก่นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น (200 บาท สำหรับการเป็นสมาชิก)โครงการนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปีโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 แล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตลาดให้นิสิต นักศึกษา

 • เพื่อสร้างนักวิจัยการตลาดรุ่นใหม่

 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ·นักศึกษาปี3-4 ขึ้นไป

 • มีความรู้ด้านการตลาด, การวิจัย-สถิติ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในสาขาด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครเป็นทีม ๆ ละ 4 คน

ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรม รอบ 8 ทืม

 1. การสมัครเป็นทีม (หัวหน้าทีม) สามารถส่งใบสมัคร (ทั้งทีม 4คน) พร้อมหลักฐานในระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ที่ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 15th floor Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa Sathorn Bangkok 10120 หรือ ทางอีเมล info@tmrs.or.th
 2. การคัดเลือกทีมที่สมัคร ต้องทำการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดโดย ดาวน์โหลดข้อสอบ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ www.tmrs.or.th และส่งข้อสอบกลับมายังสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ทางอีเมล info@tmrs.or.th ภายในเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน
 3. การประกาศผล สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อทีมผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์  www.tmrs.or.th

กำหนดการของแผนงานโครงการอบรม "นักวิจัยการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12"

1. ติดต่อและเลือกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม ก.ค.
2. ออกแบบโปสเตอร์ ก.ค.
3. เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยเป้าหมายมาร่วมประชุมหารือ ต้น ส.ค.
4. ประชาสัมพันธ์ แจกโปสเตอร์ ต้น ส.ค.
5. รับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม - 27 สิงหาคม
6. สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
7. ประกาศผล วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม
8. นศ.จ่ายค่าสมัครสมาชิก วันจันทร์ที่ 4 กันยายน
9. ประกาศทีมสำรอง (ถ้ามี) วันพุธที่ 6 กันยายน
10. ฝึกอบรมและกิจกรรมแข่งขัน รอบแรก (8 ทีม) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน – วันเสาร์ที่ 30 กันยายน
11. ฝึกอบรมและกิจกรรมแข่งขัน รอบสุดท้าย (3 ทีม) วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน
12. นำเสนอรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ เสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
13. นำเสนอรายงานวิจัยเชิงปริมาณ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
14. ตัดสิน แจกใบประกาศ และปิดหลักสูตร วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับ Silver

 • โล่รางวัลสำหรับทีมชนะรองชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับสถาบันการศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา
 • เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาประจำทีม

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับ Bronze

 • โล่รางวัลสำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับสถาบันการศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา
 • เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาประจำทีม

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับ Gold

 • ถ้วยรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ สำหรับสถาบันการศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ
 • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาประจำทีม